IFUD1051 - IKT i læring 1

Emnenavn (en) ICT in Learning 1
Emnenavn (nn) IKT i læring 1
Omfang 5 Studiepoeng
Studienivå Syklus 1
Undervisningsspråk Norsk
Organisasjonstilhørighet Åpne utdanningstilbud
Emneansvarlig Geir Maribu
Svend Andreas Horgen
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Introduksjon til IKT i læring. Bruk av LMS-systemer. Lage video med skjermopptak. Samskriving på nett. Digital vurdering. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået KUNNSKAPER:
Reflektere over hvordan IKT kan brukes i egne fag.
Reflektere over hvordan LMS kan brukes pedagogisk.

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået FERDIGHETER:
Produsere videoer til bruk i en pedagogisk kontekst.
Publisere og dele digitalt lærestoff på egnede steder med differensierte tilgangsrettigheter.
Gjøre bruk av synkrone/asynkrone samarbeidsverktøy av typen samskriving, webkonferanse, diskusjonsforum, delingsarenaer og sosiale medier.
Reflektere om egen undervisningspraksis.

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået GENERELL KOMPETANSE:
Kunne finne fram til, reflektere over og spre de gode suksesshistoriene for bruk av IKT i læring.
Kunne evaluere kvaliteten av egen bruk av IKT i et undervisningsopplegg.
Er bevisst på hvordan innføring av IKT og ny teknologi kan føre til endringer for læring, vurdering og undervisningspraksis

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studentene arbeider seg gjennom videoer og tekster. Studentene skal skrive kommentarer til medstudenter, delta i diskusjonsforum, svare på flervalgsprøver (quiz), produsere videoer m.m.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav Antall Godkjent antall
Annet - spesifiser i kommentarfeltet55
Kommentar til arbeidskrav:

Arbeidskravene omfatter følgende innleveringer: 1 quiz-er, 1 deltakelse i diskusjonsforum, 1 produksjon av video og 2 refleksjonsoppgaver.

Vurderinger

Vurdering Vurderingstype Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell Bestått / ikke bestått100 %Nei
Kommentar til vurdering:

Studentene leverer en 5-minutters video der de forteller hvilke arbeidskrav de har levert og om innholdet i disse. I tillegg skal de reflektere over hva de har lært.

Tillatte hjelpemidler:

Alle

Ny / utsatt eksamen

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
IFUD1044 IKT i læring5

Læremidler

Digitalt lærestoff i form av tekst, video, interaktivt innhold og web-artikler.