IFUD1053 - IKT i læring 3

Emnenavn (en) ICT in Learning 3
Emnenavn (nn) IKT i læring 3
Omfang 5 Studiepoeng
Studienivå Syklus 1
Undervisningsspråk Norsk
Organisasjonstilhørighet Åpne utdanningstilbud
Emneansvarlig Geir Maribu
Svend Andreas Horgen
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Læringsdesign. Personvern og opphavsrettigheter. Summativ vurdering med digitale tester. Omvendt klasserom. PLN og PLE. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået KUNNSKAPER:
Reflektere over hvordan IKT kan brukes i egne fag.
Reflektere over hvordan digitale tester kan effektivisere lærerens arbeidstid og kan brukes som et differensierende verktøy.
Forklare hvordan IKT kan brukes effektivt til formativ og summativ vurdering.
Forklare hvordan IKT kan brukes effektivt til kontinuerlig veiledning og tilbakemelding (individuelt og kollektivt).
Kunnskap om aktuelle publiseringskanaler på nett (video, tekst, lyd, bilder, …).

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået FERDIGHETER:
Produsere videoer til bruk i en pedagogisk kontekst.
Publisere og dele digitalt lærestoff på egnede steder med differensierte tilgangsrettigheter.
Gjenfinne og gjenbruke åpne digitale læringsressurser (OER) som andre har delt.
Gjøre bruk av synkrone/asynkrone samarbeidsverktøy av typen samskriving, webkonferanse, diskusjonsforum, delingsarenaer og sosiale medier.
Gjøre bruk av selvorganiserende tjenester (studenter/elever organiserer læring på eget initiativ).
Reflektere om egen undervisningspraksis.
Kan lage gode digitale tester til både formativ og summativ bruk.

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået GENERELL KOMPETANSE:
Bevissthet om personvern og opphavsrett samt en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer digitale kilder.
Kunne finne fram til, reflektere over og spre de gode suksesshistoriene for bruk av IKT i læring.
Kunne evaluere kvaliteten av egen bruk av IKT i et undervisningsopplegg.
Er bevisst på hvordan innføring av IKT og ny teknologi kan føre til endringer for læring, vurdering og undervisningspraksis (som for eksempel i flipped classroom).
Kan sette teknologi og IKT inn i en pedagogisk og didaktisk sammenheng og knytte IKT-bruken opp til anerkjente teorier og modeller.
Er bevisst på bruken av IKT i alt fra planleggingsfasen til undervisning, læringsaktiviteter, vurdering og etterarbeid.
Er bevisst på forholdet mellom vurdering, læringsmål og læringsaktiviteter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studentene arbeider seg gjennom videoer og tekster. Studentene skal skrive kommentarer til medstudenter, delta i diskusjonsforum, svare på flervalgsprøver (quiz), produsere videoer m.m.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav Antall Godkjent antall
Annet - spesifiser i kommentarfeltet55
Kommentar til arbeidskrav:

Arbeidskravene omfatter følgende innleveringer: 3 quiz-er og 2 refleksjonsoppgaver.

Vurderinger

Vurdering Vurderingstype Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell Bestått / ikke bestått100 %Nei
Kommentar til vurdering:

Studentene leverer en 5-minutters video som svar på en konkret oppgave som gis. I tillegg skal de reflektere over hva de har lært.

Tillatte hjelpemidler:

Alle

Ny / utsatt eksamen

Vektingsreduksjoner

Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

Læremidler

Digitalt lærestoff i form av tekst, video, interaktivt innhold og web-artikler.