TBYG3021 - Ingeniørfaglig systemtenkning

Emnenavn (en) Engineering systems theory
Emnenavn (nn) Ingeniørfaglig systemtenking
Omfang 10 Studiepoeng
Studienivå Syklus 3
Undervisningsspråk Norsk
Organisasjonstilhørighet Bygg
Emneansvarlig Jomar Tørset
Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Prosjektledelse. Kvalitetsledelse. Gruppeprosesser. Systemtenkning. Fremdriftsplanlegging. Livsløpsanalyser. Oppbygging av tekniske rapporter.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap innen helhetlig systemtenkning
Kandidaten har kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid.
Kandidaten har kunnskap om kvalitetsledelse.
Kandidaten har kunnskap om samhandlingsmetodikk og gruppedynamikk.

Ferdigheter
Kandidaten kan arbeide tverrfaglig med andre ingeniører i utviklingsprosesser generelt og i samhandlingsmetodikk spesielt.
Kandidaten skal kunne bygge opp og skrive tekniske rapporter og innhente litteratur til slike.

Generell kompetanse
Kandidaten har utviklet team-egenskaper
Kandidaten skal kunne vurdere bærekraftige løsninger og miljø og samfunnsmessige konsekvenser gjennom å anvende livsløpsanalyser.
Kandidaten kan formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid i gruppe.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav i dette emnet

Vurderinger

Vurdering Vurderingstype Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
ProsjektoppgaveGruppe Bestått / ikke bestått100 %Ja
Kommentar til vurdering:

Ved bestått kreves karakternivå C eller bedre.
Studentgruppen løser og leverer en gitt prosjektoppgave gjennomført henhold til emnets prosjektmanual og gruppens samarbeidsavtale.

Tillatte hjelpemidler:

Alle

Ny / utsatt eksamen

Etter avtale med faglærer

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Læremidler

Bekjentgjøres på læringsplattformen