IFUD1127 - Webprogrammering i PHP

Emnenavn (en) Web Programming with PHP
Emnenavn (nn) Webprogrammering i PHP
Omfang 5 Studiepoeng
Studienivå Syklus 1
Undervisningsspråk Norsk
Organisasjonstilhørighet Fjernundervisning data
Emneansvarlig Svend Andreas Horgen
Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper om webutvikling tilsvarende emnet Webutvikling 1 og grunnleggende programmeringskunnskaper er en fordel.

Emneinnhold

Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
• kan konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling
• kan strukturere kode på en god måte i en webløsning
• kan forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP

FERDIGHETER:
Kandidaten:
• kan bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon
• kan bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling
• kan lage funksjonsrike webbaserte løsninger
• kan programmere en fullverdig databasedrevet løsning

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
• kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Leksjoner, øvinger, prosjekt med medstudentvurdering, flervalgstester, diskusjonsforum.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav Antall Godkjent antall
Øvinger106
Kommentar til arbeidskrav:

Vurderinger

Vurdering Vurderingstype Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
ProsjektoppgaveIndividuell Bestått / ikke bestått100 %Nei
Kommentar til vurdering:

Prosjektoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler:

Alle

Ny / utsatt eksamen

Neste gang emnet gjennomføres.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
LV197D Webprogrammering i PHP 5
LV199D Webprogrammering i ASP.NET2,5
LO348D Web-applikasjoner med JSP og JSF2,5
IINI3004 Webprogrammering i ASP.net 2,5
IINI3003 Webprogrammering i PHP5
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Læremidler

Svend Andreas Horgen: ”Webprogrammering i PHP”, siste utgave. Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser.